Občina Žetale

Zdravstveni dom in večnamenska dvorana

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN)